Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông. - Nguyễn Bá Học

Trang chủ > Bài viết > Chi tiết

Quân Nguyên thua quân ta tan hoang ba phen

Thứ Hai, 12/03/2015 21:25, Lượt xem:3316
Năm xưa, quân Mông trên cao nguyên xa xôi, hung hăng, đông dân. Quân Mông to con, chơi cung tên hay, phi nhanh như bay.
Vua Mông thông minh, cao siêu, nhân dân tin theo. Sau bao năm thân chinh, vua Mông gom thâu bao nơi, xưng Khan. Cha con Khan đem quân đi xâm lăng Trung Hoa, xưng vua Nguyên, xây kinh đô to, vang danh muôn phương.
Vua Nguyên chưa thôi tham lam, xua quân đi xâm lăng sang Nga, sang Trung Đông, sang châu Âu, sang luôn châu Phi. Dân Nga, dân Trung Đông, dân Âu Phi kêu than như ri. Muôn dân nơi nơi hoang mang, lo quân Nguyên (dân Âu kêu Tatar) tru di.
Sau khi xâm lăng xong dăm nơi trên kia, vua Nguyên, nay cư thân bên kinh đô bên Trung Hoa, quay sang ta. Ông ta sai quân đem thư sang vua ta (Vua Đông A), kêu vua ta mau mau xin theo không không tha cho ta.
Vua tôi ta đang yên vui xem xong thư đâm lo, quân dân hoang mang. Vua tuy lo nhưng không cam tâm theo quân Nguyên. Vua sai quan quân đem tên quân Nguyên mang thư ra phanh thây.
Vua Nguyên nghe tin, ngay trong đêm kêu quân binh sang xâm lăng bên ta. Quân Nguyên phi nhanh, trong dăm ba hôm sang ngay nơi biên cương ta.
Vua ta tâm tư, không ăn, không chơi, không đi thăm cung phi. Vua đi loanh quanh suy tư miên man nhưng không ra mưu mô chi. Sau vua nghe tên quan văn dâng cho mưu hay. Vua sai quan quân đi muôn nơi kêu hơn ba trăm ông bô ra kinh đô tham mưu cho vua.
Khi ba trăm ông bô ra cung, vua kêu lên: Nay quân nguyên lăm le biên cương ta, ông bô coi sao?
Ba trăm ông bô vung tay lên cao, hô to: Chơi luôn!
Vua nghe xong thêm yên tâm, sai quân tinh anh ra chăm lo hai ba nơi. Trong khi vua đưa phu nhân, quan văn đi xa kinh đô Thăng Long.
Quân Nguyên xông vô Thăng Long, không trông ra ai, hơi nghi nghi, nhưng do kiêu căng nên không lo chi, lo ăn chơi.
Dăm ba hôm sau, khi quân Nguyên không hăng như khi sang, quân ta đang đâu xông ra bao vây, quân Nguyên xuôi theo sông. Tuy quân ta bao vây nhưng quân Nguyên đông nên không sao. Quan quân Nguyên men theo ven sông truy quân ta, truy luôn vua ta.
Vua ta lâm nguy, quay qua quân sư (khi xưa gia nô cho cha vua, nhưng do công to nên vua ban cho quân sư, coi như cha) kêu than. Quân sư kêu lên: Chim tôi đang sung, vua không nên lo!
Vua yên tâm kêu quân dâng lên, quân ta hăng say lao sang quân Nguyên. Quân Nguyên đi lên không xong, đi lui không xong, thua to, ba quân tan hoang, thây chôn muôn nơi. Ghê thay! Dăm tên phi nhanh nên không sao, phi sang Trung Hoa. Vua Nguyên tuy căm nhưng ngưng binh, thôi đưa quân sang ta hơn hai mươi năm.
Nhân dân ta yên vui, vua chăm lo cho dân, dân chăm cho cây, cho con. Nơi nơi hoan ca.
Hơn hai mươi năm sau, vua Nguyên khi xưa nay thăng thiên, nhưng đương kim vua Nguyên không sao nguôi cơn đau xưa. Y sai lo binh, lo lương, sai gom quân sang xâm lăng ta phen hai.
Vua Nguyên sai con tên Hoan, sai hai tên trung kiên to cao đen hôi tên Đô, Nhi đi tiên phong. Nhi đi qua sông, Đô đi men bên Chiêm lên, vây quân ta. Vua tôi ta đêm đêm suy tư. Lo quân Nguyên phen ni đông hơn, hung hăng hơn khi xưa.
Tuy nhiên, như khi xưa, khi quân Nguyên vô Thăng Long, vua quan quân ta lui đi xa.
Quân sư ta khi xưa thăng thiên, nhưng tân quân sư ngon hơn. Ông ta tuy anh vua, tuy cao siêu nhưng không tranh ngôi. Ông sai quân nên lo binh thư, không nên hung hăng. Lâu lâu chơi quân Nguyên thôi.
Sau bao lâu chơi quân ta không xong, quân Nguyên lo âu binh lương. Trong khi quân ta đêm đêm ra chơi xong lui binh ngay. Hoan sai quân lui ra xa bên Thăng Long truy quân ta. Quân ta tinh binh đông, quân sư cao mưu, đâm quân Nguyên thua liên miên. Toa Đô phơi thây nơi phương nam, tên Nhi đeo tên Hoan trong ba lô lui nhanh. Quân Nguyên thua to, phi như bay sang Trung Hoa, quân dân ta hoan ca (again).
Ba năm sau, vua Nguyên trưng thu tinh binh, sai Nhi đi tiên phong trên sông. Bao nhiêu tinh hoa trong quân đem sang ta giao tranh, âm mưu không tha quân ta.
Vua kêu quân sư vô cung tâm tư, Quân sư ta không âu lo chi, ông tâu vua: Năm nay quân Nguyên xơi ngon. 
Ông sai quân đem cây ra sông, chơi như khi xưa vua Ngô chơi.
Khi quân Nguyên sang, sông dâng lên, ông sai quân ra trêu, quân Nguyên lao vô, quân ta đi ngay. Khi sông không sâu, quân ta lao ra như bay, quân Nguyên quay nhưng than ôi, bao nhiêu thân cây nhô lên đâm quân Nguyên tan thây.
Vua tôi Nguyên nghe tin kinh thiên, kêu quân lui. Quân ta truy quân Nguyên đâm thêm bao nhiêu tên, thây quân Nguyên phơi cao, nghe sao ghê.
Sau ba phen xâm lăng bên ta không ăn thua, vua Nguyên thôi, không đem binh can qua. Y lo đưa quân đi xa, nhưng không xâm biên cương ta. Quê hương ta yên vui hơn trăm năm.

Lê Tư

Bình luận(0)

Bình luận bài viết


Bình chọn

Mỗi lần đi nhậu, bạn thường uống bao nhiêu chai bia?

|Số người truy cập